car_53

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ ตามกฎหมายซึ่ง ความหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ มาตรา 17 พ.ศ.2522 ที่ผู้โอนและผู้รับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ จะต้องมีหน้าที่แจ้งต่อนายทะเบียน เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ของรถและเป็นรถที่ทำการจดทะเบียนแล้ว ส่วนการโอนสิทธิครอบครองรถ ที่จดทะเบียนอย่างการเปลี่ยนผู้เช่าซื้อจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่ง ในระบบทะเบียนรถ ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ที่รายการทางทะเบียนรถจะทำการแก้ไขและเปลี่ยนในรายการผู้ครอบครองซึ่งหมายถึงผู้เช่าซื้อเท่านั้น

ขั้นตอนการให้บริการการโอนรถมอเตอร์ไซค์
ขั้นตอนการโอนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นการใช้แบบคำขอโอน และรับโอนเพื่อยื่นคำร้องขอโอนรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมหลักฐาน ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์ มีการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ และมีการชำระเงินค่าธรรมเนียม การเสียภาษีรถและรับใบคู่มือจดทะเบียนรถ โดยรอบระยะเวลามาตรฐาน ของการให้บริการ จะเฉลี่ยที่ประมาณ 2 ชั่วโมง หรืออาจจะเร็วกว่านั้น ในกรณีเฉพาะรถของประชาชน ที่มีการติดต่อเป็นรายคันและไม่รวมกรณีเอกสารที่ไม่ครบถ้วน หรือกรณีตรวจสภาพรถไม่ผ่าน

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ กรณีดำเนินการด้วยตนเอง
การโอนรถมอเตอร์ไซค์ จะต้องมีสมุดเล่มทะเบียนโดยจะต้องมีเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อสำหรับลงลายมือชื่อในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์ ส่วนใบคำขอโอนและรับโอน ให้ใช้แบบฟอร์มของสำนักงานขนส่ง พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน ของผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง หากเป็นชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน เมื่อจัดการทำตามขั้นตอนต่างๆ และเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ก็สามารถรับสมุดเล่มทะเบียนคืนพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย หากต้องการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ทรัพย์สินที่ต้องการโอนหรือชำระค่า พรบ.รถจักรยานยนต์ รวมถึงค่าภาษีอากรให้แจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ได้ทันที

อัตราค่าธรรมเนียมใน การโอนรถยนต์
ค่าธรรมเนียมการโอน 105 บาท จากนั้นนำรถเข้าตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ โดยนำรถที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ ไปทำการตรวจสภาพ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ไปรอดำเนินการที่ช่องรับเอกสาร และทำการประเมินราคา เมื่อเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารและทำการประเมินราคาเมื่อเสร็จแล้ว เอกสารจะถูกส่งคืน และให้นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นที่ช่องตรวจ เพื่อรับเอกสารและทำการชำระค่าธรรมเนียมในการโอน เมื่อยื่นเอกสารที่ช่องตรวจรับเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมอากร 90 บาท ค่าตรวจสภาพรถ 10 บาทและค่าธรรมเนียมการโอน 105 บาท ค่าดำเนินการ 20 บาท ค่าโอนตามราคาประเมินของรถที่นำไปโอน ในกรณีมีการซื้อขาย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประกาศของสำนักงานขนส่ง แต่ถ้าหากเป็นสามีภริยาและให้กันโดยเสน่หาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในของการโอนส่วนนี้ (ค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้)

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ จะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ติดอากรแสตมป์ 10 บาท แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
ใบคำขอโอนและรับโอน โดยให้ผู้รับโอนลงลายมือชื่อทั้งสอง ที่จะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้โอนและผู้รับโอน ส่วนขั้นตอนที่เหลือทำเหมือนกับการดำเนินการด้วยตัวเอง